Martta Wendelin Seura

Seuran tarkoituksena on taiteilija Martta Wendelinin persoonallisuuden, elämäntyön ja taiteen vaaliminen sekä niiden tuntemusten syventäminen, hänen tuotantoonsa liittyvän taidekasvatuksen edistäminen ja tuotannon kulttuurimerkityksen selvittäminen.

Täältä löydät tietoja Seuran perustamisesta, lomakkeen jonka täyttämällä voit hakea Martta Wendelin Seuran jäsenyyttä, hallituksen jäsenten yhteystiedot sekä Seuran säännöt.

Tervetuloa Martta Wendelin Seuran jäseneksi. Seuran jäsenyyttä voi hakea täyttämällä hakemuslomake.

 

Seuran perustaminen

Seuran perustamista edelsi vuonna 2000 pidetty Martta Wendelinin ja hänen taiteensa ystävien keskustelutilaisuus Tuusulan pääkirjastossa. Martan kuolemasta oli kulunut 15 vuotta. Keskustelutilaisuuteen osallistui 27 henkilöä, monia Martta Wendelinin henkilökohtaisesti tunteneita.

Kaikissa puheenvuoroissa korostettiin yhdistyksen tarpeellisuutta. Keskustelutilaisuus totesikin tehneensä periaatepäätöksen Martta Wendelin­ yhdistyksen perustamisesta. Sunnuntaina 18.3.2001 pidettiin varsinainen perustamiskokous Tuusulan kunnantalon valtuustosalissa.

Valmisteleva toimikunta oli laatinut ehdotuksen yhdistyksen säännöiksi, joissa esitettiin, että nimeksi otettaisiin Martta Wendelin Seura ry. Perustamisasiakirjan allekirjoitti 38 kokouksessa läsnä ollutta henkilöä.


Martta Wendelin Seura ry:n säännöt

1   § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Martta Wendelin Seura ry. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi.

Seuran kotipaikka on Tuusulan kunta ja sen toimialueena on koko maa.

Tarkoitus ja toiminta

2   § Seuran tarkoituksena on

 1. Taiteilija Martta Wendelinin persoonallisuuden, elämäntyön ja taiteen vaaliminen sekä niiden tuntemuksen syventäminen.
 2. Martta Wendelinin tuotantoon liittyvän taidekasvatuksen edistäminen ja tuotannon kulttuurimerkityksen selvittäminen.
 3. Martta Wendeliniin ja hänen tuotantoonsa liittyvän tieteelliseen tutkimuksen, julkaisu- ja näyttelytoiminnan sekä taiteellisen työskentelyn henkinen ja aineellinen tukeminen.
 4. Martta Wendelinin tuotannon keräilyharrastajien yhdyssiteenä toimiminen.

3   § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä Martta Wendelinin elämään ja tuotantoon liittyviä retkiä ja tapahtumia, edistää ja tukee Martta Wendelinin persoonaa ja tuotantoa koskevaa tutkimus-, julkaisu-, tiedotus- ja näyttelytoimintaa sekä kerää ja tallentaa häneen ja hänen tuotantoonsa liittyvää aineistoa, harjoittaa omaa julkaisutoimintaa, jakaa apurahoja sekä toimii yhteistyössä Tuusulan museon ja kirjaston sekä muiden Martta Wendelinin elämäntyötä vaalivien yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamenttimääräyksiä sekä kartuttaa varojaan arpajaisilla, maksullisilla taide- ym. tapahtumilla sekä julkaisutoiminnalla.

Seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

Jäsenistö

    § Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.

Seuran kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin hallitus on käsitellyt asian.

    § Seuran jäsenen ja kannattajajäsenen tulee suorittaa seuran vuosikokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran jäsenistä hallituksen tulee pitää jäsenluetteloa.

6     § Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotettu jäsen voi valittaa erottamisestaan seuran kokoukselle jättämällä seuran hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut erottamisilmoituksen.

7    § Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi seura voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut seuran toimintaa tai on muuten seuran toiminnan kannalta merkittävä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Hallitus

  § Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten erovuorot määräytyvät ensimmäisellä kerralla arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuuden (6) vuoden ajan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9   § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10   § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.   

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11   § Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12   § Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään 14  vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

13   § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                   
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle tai muuten vapaana oleville paikoille.
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14   § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15   § Muuta

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.